Voorwaarden van de Dienst

Voorwaarden en Condities

Welkom bij the7.io!

In deze voorwaarden worden de regels en voorschriften uiteengezet voor het gebruik van de website van The Seven, te vinden op https://the7.io/.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden aanvaardt. Blijf the7.io niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen op deze pagina.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich conformeert aan de algemene voorwaarden van de Onderneming. “Het bedrijf”, “wijzelf”, “wij”, “onze” en “ons”, verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen”, of “Ons”, verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden hebben betrekking op het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van betalingen die nodig zijn om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de door de Vennootschap vermelde diensten, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Nederlandse wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en derhalve als betrekking hebbend op dezelfde.


Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door the7.io te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van The Seven.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om de gegevens van de gebruiker bij elk bezoek op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het zo gemakkelijker te maken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze geaffilieerde/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.


Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn The Seven en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op the7.io. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot deze van the7.io voor uw eigen persoonlijk gebruik onder voorbehoud van beperkingen in deze voorwaarden.


Dat mag je niet doen:

 • Herpubliceren materiaal van the7.io
 • Materiaal van the7.io verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van the7.io
 • Inhoud van the7.io herverdelen

Deze overeenkomst gaat in op de datum ervan. Onze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de Terms And Conditions Generator en de Privacy Policy Generator.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te posten en uit te wisselen op bepaalde delen van de website. The Seven filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen Reacties voordat deze op de website worden geplaatst. Reacties geven niet de standpunten en meningen van The Seven, haar agenten en/of filialen weer. Reacties geven de standpunten en meningen weer van de persoon die hun standpunten en meningen post. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is The Seven niet aansprakelijk voor de Commentaren of voor enige aansprakelijkheid, schade of onkosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de Commentaren op deze website.

The Seven behoudt zich het recht voor alle Opmerkingen te controleren en alle Opmerkingen te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Voorwaarden kunnen worden beschouwd.


U garandeert en verklaart dat:

 • U bent gerechtigd de Opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle noodzakelijke licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De Opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
 • De commentaren bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt
 • De commentaren zullen niet worden gebruikt om handel of klanten te werven of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

Hierbij verleent u The Seven een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.


Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen een link naar onze Website plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Regeringsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van online-gidsen kunnen naar onze Website linken op dezelfde manier als zij naar de Websites van andere in de lijst opgenomen bedrijven hyperlinken; en
 • Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, behalve non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en fondsenwervende groepen voor liefdadigheid, die geen hyperlink naar onze website mogen maken.

Deze organisaties kunnen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere informatie op de Website, zolang de link maar wordt geplaatst: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) geen bedrieglijke sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.


Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com gemeenschap sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • online directory distributeurs;
 • internet portalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij daartoe besluiten: (a) de link ons niet in een ongunstig daglicht zou stellen ten opzichte van onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van De Zeven; en (d) de link staat in de context van algemene informatie over hulpbronnen.

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen, zolang de link: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) geen bedrieglijke implicatie van sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten inhoudt; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Indien u een van de in punt 2 genoemde organisaties bent en belangstelling hebt voor een link naar onze website, dient u ons daarvan in kennis te stellen door een e-mail te zenden aan The Seven. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst van URL’s vanwaar u een link naar onze website wilt plaatsen, en een lijst van de URL’s op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op een antwoord.


Erkende organisaties mogen als volgt hyperlinken naar onze Website:

 • Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruikmaking van de uniform resource locator waarnaar wordt verwezen; of
 • Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Er mag geen gebruik worden gemaakt van het logo of ander artwork van The Seven voor links zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.


iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website wijzigen.


Aansprakelijkheid inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website opkomen. Er mogen op geen enkele website links worden geplaatst die als lasterlijk, obsceen of crimineel kunnen worden geïnterpreteerd, of die inbreuk maken op de rechten van derden, deze anderszins schenden of de schending of andere schending van deze rechten bepleiten.


Uw privacy

Lees Privacybeleid


Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons tevens het recht voor deze voorwaarden en het koppelingsbeleid te allen tijde te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze na te leven.


Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze Website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij contact met ons op te nemen en ons op de hoogte te brengen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen of om u direct te antwoorden.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.


Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit.


Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid te beperken op een wijze die niet is toegestaan onder het toepasselijk recht; of
 • onze of uw aansprakelijkheid uitsluiten die krachtens de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze afdeling en elders in deze disclaimer: (a) onderworpen zijn aan het voorgaande lid, en (b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit overeenkomst, uit onrechtmatige daad en wegens schending van de wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis ter beschikking worden gesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.